Kontakt
INWESTOR

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Siedziba:
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
Sekretariat Inwestora:
77 401 63 00
WYKONAWCA
Kontakt:
Siedziba:
ul. Połaniecka 19
22-100 Chełm
Główny projektant:
Marcin Dobek
Sekretariat Wykonawcy
(82) 560 58 27
Informacja RODO
W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w niniejszej informacji RODO Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. kom. informuję, że:
 1. Administrator danych osobowych i IOD Administratorem Państwa danych osobowych jest Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. kom., z siedzibą ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm, tel. (82) 560 58 27, e- mail: biuro@drogowainzynieria.pl
 2. Oodstawa i cel przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji spraw określonych w przekazanej nam korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO oraz w celu archiwizacji. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych zawartych w przekazanej korespondencji w formie tradycyjnej (papierowej), e-mailem lub w rozmowie telefonicznej (wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane).
 3. Czas przetwarzania danych osobowych Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Pana dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.
 4. Państwa uprawnienia Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:
  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądanie zaprzestania przetwarzania danych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Przekazywanie i profilowanie danych Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych
  Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. W przypadku przekazywania Państwa danych do państw trzecich zostaną Państwo o tym poinformowani. Dane nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Licznik wszystkich odwiedzin: 11828998, na tej stronie było: 3404 odwiedzin