Spotkanie informacyjne

Lokalizacja spotkania

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2019.05.16 o godz. 18.00 w sali BASTION w Bierdzanach.
Adres: ul. Polna 1a, 46-046 Bierdzany

Przedmiot działań informacyjnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Opolu planuje rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany.
Podstawowym celem realizacji zamierzonej inwestycji jest:
  • rozbudowa drogi szerokość nawierzchni jezdni 8,0 m, (jeznia 2x3,5m + 2x0,5m opaski),
  • wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
  • usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tranzytowego,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zabezpieczenie bezkolizyjnej dostępności przyległego terenu,
  • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi.

Cel działań informacyjnych

Celem spotkania informacyjnego jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z przedsięwzięciem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych. Działania infrmacyjne mają również na celu umożliwienie Projektantowi, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi we wniosku na dole, dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych.
UWAGA!
Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykorzystanie wniosku w pracach projektowych.

Licznik wszystkich odwiedzin: 11828625, na tej stronie było: 23774 odwiedzin