Przedmiot Kontraktu
Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 10,72 km. Rozpoczyna się w km ok. 121+500 w terenie zabudowanym miejscowości Jełowa, przed skrzyżowaniem z DW 461 (ul.Dworcowa), a kończy na granicy powiatu opolskiego i powiatu kluczborskiego w km 132+216. Planowany do rozbudowy odcinek DK 45 przebiega w granicach administracyjnych województwa opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Łubniany i Turawa.

W ciągu planowanego do rozbudowy odcinka DK 45 przebudowane zostały w ostatnich latach (2016 i 2017) 3 odcinki drogi :
 • w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przebudowano odcinki DK 45 : a) od km ok. 123+410 do km ok. 123+800 wraz ze skrzyżowaniem DK 45 z DP 1743 O do m.Kobylno
 • od km ok. 124+390 do km ok. 124+950 wraz ze skrzyżowaniami DK 45 z DP 1704 O i DP 1333 O do miejscowości odpowiednio Stare Budkowice i Tuły,
 • w ramach inwestycji związanej z połączeniem stacji paliw do DK 45 na odcinku od km ok. 128+440 do km ok. 128+720.


Początek odcinka znajduje się w terenie zabudowanym miejscowości Jełowa. W otoczeniu drogi znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowa a także występują pojedyncze domy jednorodzinne, pomiędzy którymi znajdują się pola uprawne. Takie zagospodarowanie otoczenia DK 45 występuje od początku zakresu opracowania w km 121+500 do skrzyżowania DK 45 z ul.Wolności (DP 1710 O) w km ok. 122+850. Pomiędzy skrzyżowaniami DW 461 i DP 1710 O występuje lewostronny chodnik z kostki betonowej szer. 2,0 m – przylegający do jezdni drogi krajowej. W obrębie skrzyżowania z DW 461 chodnik występuje po obu stronach DK 45 – oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 1,5-2,0 m.

Od km ok. 122+850 do km ok. 125+300 droga biegnie generalnie przez tereny rolnicze (łąki i pola uprawne); w jej otoczeniu występują jednak dwa skupiska niezbyt zwartej zabudowy gospodarczej z bezpośrednimi włączeniami do DK 45. Na tym odcinku droga krajowa nie jest oznakowana jako biegnąca przez teren zabudowany. Występujące na tym odcinku 3 skrzyżowania z drogami powiatowymi wyposażone są w dodatkowe pasy lewoskrętne a w obrębie tych skrzyżowań występują jednostronne chodniki oraz zatoki autobusowe.

Odcinek drogi krajowej DK 45 od km ok. 125+300 do km ok. 127+600 to tras prowadząca przez tereny leśne z licznymi zjazdami na drogi transportu leśnego oraz na leśny parking. Występujący na drodze przekrój typowy to przekrój drogowy z dość bliskim od jezdni zadrzewieniem. Kolejny odcinek drogi, przewidziany do rozbudowy to odcinek przebiegający przez grunty miejscowości Bierdzany (łąki, pola orne oraz zabudowa mieszkaniowa). Część zabudowy miejscowości zlokalizowana jest przy drodze krajowej. Zabudowa ta włączona jest do DK 45 poprzez bezpośrednie zjazdy indywidualne. Na przedmiotowym odcinku występuje skrzyżowanie z DW 463 i DP 1340 O typu rondo.

W obrębie skrzyżowania na drodze krajowej występują 2 zatoki autobusowa oraz dojścia do nich w postaci chodników z kostki betonowej. Końcowy odcinek planowanej do rozbudowy DK 45 to tereny rolne i leśne. Występuje tutaj niebezpieczne skrzyżowanie skanalizowane z rozległą wyspą trójkątną z DW 494 do m.Olesno. Cały odcinek DK 45 przewidziany do rozbudowy posiada wąski pas drogowy, utrudniający lub wręcz uniemożliwiający lokalizację urządzeń lub obiektów związanych z drogą, wpływających na bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi (chodniki, drogi rowerowe, drogi dojazdowe transportu rolnego i leśnego, dodatkowe pasy ruchu, odwodnienie, urządzenia brd i ochrony środowiska, kanał technologiczny).

Poniżej podano ogólne wymagania, jakie należy uwzględnić podczas opracowywania dokumentacji projektowej:
 • wycinka kolidujących drzew,
 • rozbudowa drogi szerokość nawierzchni jezdni 8,0 m, (jeznia 2x3,5m + 2x0,5m opaski),
 • wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
 • wykonanie poboczy gruntowych,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie systemu odwodnienia drogi,
 • wykonanie oświetlenia drogi w zakresie wynikającym z przepisów,
 • budowa kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi,
 • przebudowa kolizji sieci infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,
 • budowa dróg serwisowych/dojazdowych do pól,
 • budowa/przebudowa przepustów,
 • przebudowa przejazdu kolejowego w km 76+700 (jeżeli wynikać to będzie z uzgodnień),
 • analiza pod kątem konieczności lokalizacji ekranów akustycznych poprzedzona wykonaniem badań – w ramach sporządzenia KIP (w przypadku takiej konieczności budowa ekranów),


Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach:
 • analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz,
 • Opracowanie mapy do celów projektowych,
 • Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), uzyskanie zatwierdzenia KIP przez Zamawiającego oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, udział w postępowaniu o wydanie DUŚ (z wnioskiem o DUŚ występuje Zamawiający),
 • Wykonanie programu badań geotechnicznych wraz z dokumentacją geotechniczną i oceną stanu nawierzchni,
 • opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień,
 • uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń (np. Protokół z Narady Koordynacyjnej)
 • operaty wodnoprawne i materiały do pozwolenia wodnoprawnego, w tym projekt wniosku o pozwolenie wodnoprawne, które muszą uzyskać akceptację Zamawiającego (z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne występuje Zamawiający),
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, projektu zieleni i innych, opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia,
 • uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
 • opracowanie materiałów do wniosku o ZRiD (w tym projekty podziału nieruchomości, umowy użyczenia-wraz z uzyskaniem podpisu przez właścicieli nieruchomości),
 • przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru,
 • opracowanie projektu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazanie go Zamawiającemu (o decyzję ZRiD wnioskuje Zamawiający) ,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjaśnień i w razie potrzeby wykonywanie uzupełnień i opracowań zamiennych,
 • opracowanie Projektu wykonawczego, Materiałów przetargowych i Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z ich zawartością określoną niniejszej Specyfikacji w terminach określonych w harmonogramie prac projektowych, przekazanie ich do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.
 • przekazanie wszystkich opracowań do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień w trakcie odbioru.


Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje swoim zakresem:
 • Mapę do celów projektowych.
 • Dokumentację geotechniczną.
 • Dokumentację z badań nawierzchni.
 • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.
 • Projekt Budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
 • Operaty Wodnoprawne.
 • Projekt stałej organizacji ruchu.
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID ( decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, wypisy, itp.).
 • Dokumentację geodezyjno-kartograficzna związaną z nabywaniem nieruchomości (projekty podziałów nieruchomości).
 • Dokumentację fotograficzną nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod pas drogowy i do zajęcia czasowego.
 • Stabilizację granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID.
 • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Projekt wykonawczy [część drogowa + branże], Kosztorys inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary, Kosztorysy Ofertowe).

Licznik wszystkich odwiedzin: 11829042, na tej stronie było: 2326 odwiedzin